Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 253/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2017-07-05

Sygn. akt II K 253/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący : SSR Rozalia Białecka

Protokolant: p.o. stażysty A. D.

w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału

po rozpoznaniu dnia 05/07/2017 r.

sprawy : A. K. s. B. i S. z domu K. ur. (...) w (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 29 października 2016 r. około godz. 16:58 w miejscowości D., powiat O., woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (2,51 promila) alkoholu etylowego we krwi) kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym motorowerem marki (...) o nr. rej. (...) przy czym czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do dnia 8.01.2017 roku orzeczonego w związku ze skazaniem go prawomocnym wyrokiem sygnatura akt II K 267/12 z dnia 09 lipca 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

orzeka:

1.  Oskarżonego A. K. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu w akcie oskarżenia czynu, a wyczerpującego dyspozycje art. 178a § 4 kk i za czyn ten na mocy art. 178a § 4 kk skazuje go na karę 8 /osiem/ miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na mocy art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym dożywotnio.

3.  Na mocy art. 43a § 2 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

4.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów i opłat sądowych w sprawie.

Sygn. akt II K 253 / 17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

w dniu 29 pażdziernika 2016 roku służbę kontroli ruchu drogowego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w O. pełnili funkcjonariusze Policji w osobach – P. O. i J. S. .

/ dowód : notatka urzędowa – k. 1 /

Około godziny 16.58 w miejscowości D. zatrzymali oni do kontroli drogowej kierującego motorowerem marki – (...) , o nr. rej. (...) . Jak wykazała kontrola kierującym tym pojazdem był A. K. .

/ dowód : notatka urzędowa – k. 1 ,

częściowe wyjaśnienia oskarżonego – k. 18 – 19/

Z ust kierującego motorowerem wyrażnie wyczuwalna była woń alkoholu. Zważywszy na fakt . iż ten odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu , przewieziony został do Szpitala (...) w O. na badanie krwi na zawartość alkoholu . Wynik tego badania to – 2,51 promille .

/ dowód : notatka urzędowa – k. 1 ,

protokół pobrania krwi – k. 7 ,

sprawozdanie – k. 8 ,

częściowe wyjaśnienia oskarżonego – k. 18 – 19/

Motorower zabezpieczony został przez W. S. jako osobę wskazaną przez zatrzymanego , natomiast A. K. , po wykonaniu czynności , odwieziony został do miejsca zamieszkania .

/ dowód : notatka urzędowa – k. 1 /

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 lipca 2012 roku , w sprawie o sygn. akt II K 267 / 12 A. K. skazany został za czyn określony w art. 178 a par. 1 i 4 k.k. .

Wyrokiem tym Sąd orzekł wobec A. K. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres lat czterech .

/ dowód : odpis prawomocnego wyroku – k. 4 /

W stosunku do A. K. dopuszczono dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów . Biegli ci , w opracowanej opinii , zgodnie uznali , że wymieniony nie wykazuje objawów choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego , jest uzależniony od alkoholu . Może uczestniczyć w postępowaniu i prowadzić swoją obronę w sposób samodzielny i rozsądny .

/ dowód : postanowienie – k. 23 – 24 ,

opinia sądowo – psychiatryczna – k. 42 – 43 /

Osk. A. K. w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił , że alkohol w postaci piwa i wódki spożywał bezpośrednio przed zatrzymaniem . Wracał do domu gdy został zatrzymany . Żałuje tego .

W postępowaniu przed Sądem oskarżony nie brał udziału .

Sąd zważył co następuje :

wina oskarżonego w zakresie popełnienia zarzuconego mu czynu nie budzi wątpliwości , jest ewidentna . Dowodzi tego całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego . Faktem bezspornym jest , zdaniem Sądu , fakt zatrzymania oskarżonego kierującego motorowerem , jak też i to , że kierując tym pojazdem był on w stanie nietrzeżwości . Dowodem jednoznacznym ów fakt i ujawniającym i potwierdzającym jest wynik badania krwi na zawartość alkoholu / k. 8 / . Faktu tego nie kwestionuje sam oskarżony .

Wyjaśnienia oskarżonego , w ocenie Sądu , są prawdziwe . Wzajemnie się one uzupełniają i korespondują z pozostałymi , zebranymi w sprawie dowodami . Cechuje je stanowczość i obiektywizm.

Oskarżony kierując motorowerem w stanie nietrzeżwości , nadto będąc uprzednio prawomocnie skazany za czyn tego samego rodzaju , w pełni zachowaniem swoim wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178 a par. 4 k.k..

Sąd skazał oskarżonego na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności .

Sąd w odniesieniu do oskarżonego nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących . Wszystkie bowiem , które występują są okolicznościami obciążającymi . Okoliczności te to - charakter czynu, znaczny stopień jego społecznego niebezpieczeństwa , nieustająca nagminność tego rodzaju czynów , a nade wszystko ponowne popełnienie czynu tego samego rodzaju . To ta ostatnia okoliczność , w ocenie Sądu , pozwala na uznanie , że kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona wcześniejszym wyrokiem nie spełniła swoich celów ani wychowawczych ani zapobiegawczych . Nie bez znaczenia na wymiar kary miał też bardzo duży wynik badania krwi na zawartość alkoholu . Oskarżony poruszając się po drodze publicznej , w godzinach popołudniowych , z tak dużą zawartością alkoholu we krwi stwarzał ogromne zagrożenie dla innych użytkowników drogi .

W ocenie Sądu , tylko bezwzględna kara pozbawienia wolności i w takim wymiarze jak w wyroku spełni swoje cele wychowawcze nie tylko w zakresie prewencji indywidualnej , ale i ogólnej .

Opierając się na treści przepisu art. 42 par. 3 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym dożywotnio .

Na mocy art. 43 a par. 2 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej .

Orzeczenie o kosztach i opłatach sądowych w sprawie uzasadnia przepis art. 624 par. 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych / Dz. U. Nr. 229 , poz. 2272 z póżn. zm. / .

Sędzia :

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Wiktorowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rozalia Białecka
Data wytworzenia informacji: