Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 4/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2020-06-17

Sygnatura akt I C 4/20

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Zofia Michałowska

Protokolant:st. sekr. sąd. Krystyna Grabska

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Opocznie

sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Opocznie

przeciwko S. L.

o zapłatę

oddala powództwo.

Na oryginale podpis Sędziego

Za zgodność z oryginałem świadczy

Sygn. akt I C 4/20

UZASADNIENIE

Powód Prokurator Rejonowy w Opocznie działając na podstawie art. 7 k.p.c. i art. 55 k.p.c. oraz art. 412 k.c. w pozwie wniesionym w dniu 3 stycznia 2020 r. wnosił o orzeczenie przepadku świadczenia oraz o zasądzenie od pozwanego S. L. na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. kwoty 290,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenie od pozwanego S. L. kosztów sądowych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że Prokuratura Rejonowa w Opocznie nadzorowała postępowanie przygotowawcze przeciwko S. L. podejrzanemu o to, że w okresie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 13 stycznia 2019 r. w miejscowości A. dokonał kradzieży mienia działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ze znajdujących się na terenie posesji pomieszczeń gospodarczych zabrał w celu przywłaszczenia myjkę ciśnieniową marki P. model (...) 150 B2 o wartości 500,00 zł, szlifierkę kątową marki G. (...) model (...) o wartości 240,00 zł, szlifierkę kątową marki B. koloru niebieskiego o wartości 200,00 zł, wiertarko – wkrętarkę elektryczną marki H. koloru zielonego o wartości 300,00 zł, zestaw kluczy nasadowych marki K. w walizce koloru czarnego o wartości 130,00 zł oraz dwóch sztuk felg aluminiowych wraz z oponami w rozmiarze 14” o wartości 400,00 zł, czym spowodował straty o łącznej wartości 1.770,00 zł działając na szkodę W. L. i M. K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k., w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Prawomocnym postanowieniem o umorzeniu z dnia 14.03.2019 r. zatwierdzonym przez prokuratora w dniu 20.03.2019 r. postępowanie zostało zakończone z uwagi na brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej na zasadzie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

W toku przedmiotowego postępowania ustalono, iż przedmioty skradzione na szkodę ojca W. L., S. L. sprzedał innym osobom oraz za pośrednictwem innych osób w Lombardzie. W związku z tym materiały dotyczące popełnienia przez te osoby czynów z art. 291 § 1 k.k. wyłączono do odrębnego postępowania, które prowadzone było za numerem PR Ds. 316.2019 i zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko K. L., W. B. i W. M..

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt II K 133/19 wyżej wymienieni oskarżeni zostali uznani za winnych popełnienia zarzucanego im czynu z art. 291 § 1 k.k. i za czyn ten na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierzono im karę grzywny w ilości po 50 stawek dziennych, a wysokość jednej stawki ustalono na kwotę 20,00 zł oraz zasądzono od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 70,00 zł tytułem kosztów postępowania oraz kwotę po 50 zł tytułem opłaty.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego:

- K. L. za zastawienie szlifierki kątowej marki G. (...) model (...) o wartości 240,00 zł w lombardzie w O. uzyskał pieniądze w kwocie 90,00 zł, które przekazał S. L.,

- W. B. zapłacił S. L. kwotę 100,00 zł za pochodzące z kradzieży przedmioty w postaci wiertarko – wkrętarki marki H. koloru zielonego z przewodem elektrycznym koloru czerwonego o długości ok. 2 metrów wartości 300,00 zł, zestawu kluczy nasadowych marki K. wraz z walizką koloru czarnego o wymiarach 30 x 30 cm o wartości 130,00 zł,

- W. M. zastawił w lombardzie myjkę ciśnieniową marki P. model (...) 150 B2 o wartości 500,00 zł, a uzyskane pieniądze w kwocie 100,00 zł przekazał S. L..

Z powyższego wynika, że S. L. uzyskał nienależne świadczenie w łącznej kwocie 290,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 412 k.c. Sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem powoda, żądanie pozwu należy uznać za zasadne, a uzyskana przez pozwanego kwota 290,00 zł winna ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z dyspozycją art. 412 k.c.

/vide: - pozew z uzasadnieniem i załącznikami k. 3 – 8/

Pozwany S. L. nie zajął stanowiska w sprawie. Przesyłka zawierająca odpis pozwu wysłana na adres pozwanego wskazany w pozwie, prawidłowo awizowana została zwrócona jako niepodjęta w terminie.

/vide: - koperta k. 10/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym postanowieniem o umorzeniu z dnia 14 marca 2019 r. zatwierdzonym przez prokuratora w dniu 20 marca 2019 r. zakończone zostało postępowanie przeciwko S. L. podejrzanemu o to, że w okresie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 13 stycznia 2019 r. w miejscowości A. dokonał kradzieży mienia działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ze znajdujących się na terenie posesji pomieszczeń gospodarczych zabrał w celu przywłaszczenia myjkę ciśnieniową marki P. model (...) 150 B2 o wartości 500,00 zł, szlifierkę kątową marki G. (...) model (...) o wartości 240,00 zł, szlifierkę kątową marki B. koloru niebieskiego o wartości 200,00 zł, wiertarko – wkrętarkę elektryczną marki H. koloru zielonego o wartości 300,00 zł, zestaw kluczy nasadowych marki K. w walizce koloru czarnego o wartości 130,00 zł oraz dwóch sztuk felg aluminiowych wraz z oponami w rozmiarze 14” o wartości 400,00 zł, czym spowodował straty o łącznej wartości 1.770,00 zł działając na szkodę W. L. i M. K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k., w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., na zasadzie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. – wobec braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej.

/dowód: - postanowienie z dnia 14.03.2019 r. k. 7/

Wyrokiem nakazowym z dnia 14 maja 2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt II K 133/19 Sąd Rejonowy w Opocznie po rozpoznaniu sprawy:

- K. L. oskarżonego o to, że w dniu 23 stycznia 2019 r. w K. przyjął i pomógł w zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego w ten sposób, że przyjął od S. L. pochodzącą z zaistniałej od 1 grudnia 2018 r. w miejscowości A. kradzieży mienia na szkodę W. L. i M. K. szlifierkę kątową marki G. (...) model (...) o wartości 240,00 zł, a następnie zbył w lombardzie J. przy ul. (...) w O., tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.,

- W. B. oskarżonego o to, że w grudniu 2018 r. w miejscowości K. nabył od S. L. wiertarko – wkrętarkę marki H. koloru zielonego z przewodem elektrycznym koloru czerwonego długości około 2 metrów o wartości 300,00 zł, zestaw kluczy nasadowych marki K. wraz z walizką koloru czarnego o wymiarach 30 x 30 cm o wartości 130,00 zł, za łączną kwotę 100,00 zł wiedząc o tym, iż rzeczy te uzyskano za pomocą czynu zabronionego, tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.,

- W. M. oskarżonego o to, że w dniu 8 grudnia 2018 r. w O. przyjął i pomógł w zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego w ten sposób, że przyjął od S. L. pochodzącą z zaistniałej od 1 grudnia 2018 r. w miejscowości A. kradzieży mienia na szkodę W. L. i M. K. myjkę ciśnieniową marki P. model (...) 150 B2 o wartości 500,00 zł, a następnie zbył w lombardzie J. przy ul. (...) w O., tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

oskarżonych K. L., W. B. i W. M. uznał za winnych popełnienia zarzucanego im czynu z art. 291 § 1 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierzył im karę grzywny w ilości po 50 stawek dziennych, a wysokość jednej stawki ustalił na kwotę 20,00 zł oraz zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 70,00 zł tytułem kosztów postępowania oraz kwotę po 50,00 zł tytułem opłaty.

/dowód: - wyrok nakazowy z dnia 14.05.2019 r. k. 8 – 8v/

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę prawną powództwa w niniejszej sprawie stanowi, wskazany przez powoda, art. 412 k.c., z którego wynika, że sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi może ulec jego wartość.

W myśl art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Pozwany w sprawie to S. L., czyli osoba przeciwko której nie został sporządzony i skierowany akt oskarżenia, ani wydany prawomocny wyrok skazujący. Z niczego nie wynika zatem, iż popełnił on czyn zabroniony, a na pewno nie z analizy akt sprawy karnej Sądu Rejonowego w Opocznie sygn. akt II 133/19.

Z opisów czynów w tej sprawie karnej wynika, iż S. L. jedynie przeniósł posiadanie przedmiotów opisanych w wyroku nakazowym, bo nie był ich właścicielem. Dopiero w dalszej kolejności osoby, które to posiadanie od niego przejęły rozdysponowały tymi przedmiotami.

Przesłanką możliwości przepadku z art. 412 k.c. jest, aby świadczenie zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym. K. jest wykazanie świadomości niegodziwości po obydwu stronach, czyli przyjmującego i spełniającego świadczenie.

Sąd uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu opisów czynów zabronionych popełnionych przez skazanych wyrokiem nakazowym wydanym przez Sąd Rejonowy w Opocznie dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sygn.. akt II K 133/19, brak jest podstaw do orzeczenia przepadku świadczenia w stosunku do pozwanego S. L..

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Dulnikiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Michałowska
Data wytworzenia informacji: