Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 615/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2017-09-18

Sygn. akt I C 615/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agata Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. P., M. F., S. P. i P. P.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie - w przedmiocie wniosków powodów o zwolnienie od kosztów sądowych

postanawia:

1.  zwolnić powódkę K. P. od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty od pozwu ponad kwotę 193,00 (sto dziewięćdziesiąt trzy) złote;

2.  zwolnić powódkę M. F. od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty od pozwu ponad kwotę 375,00 (trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych;

3.  zwolnić powoda S. P. od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty od pozwu ponad kwotę 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych;

4.  zwolnić powoda P. P. od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty od pozwu ponad kwotę 500,00 (pięćset) złotych;

5.  oddalić wnioski w pozostałej części.

UZASADNIENIE

Powodowie K. P., M. F., S. P. i P. P. w pozwie o zadośćuczynienie zawarli wnioski o zwolnienie ich od kosztów sądowych w całości.

Ze złożonych oświadczeń wynika, że:

- powódka K. P. posiada dom o powierzchni 100 m 2 i nieruchomość rolną o powierzchni 0,68 ha, nie ma nikogo na utrzymaniu, pobiera rentę rodzinną w kwocie 891,00 zł miesięcznie, ponosi koszty wywozu nieczystości w kwocie 51,00 zł kwartalnie, zakupu butli z gazem w kwocie 50,00 zł raz na 2 miesiące, opłaca podatek w kwocie 80,00 zł rocznie, ponosi koszt zakupu karty do telefonu w kwocie 30,00 zł miesięcznie i spłaca kredyty z ratą miesięczną 591,00 zł,

- powódka M. F. posiada dom o powierzchni 120 m 2, gospodarstwo rolne o powierzchni 21,4455 ha z budynkiem gospodarczym i garażem, samochód osobowy S. (...) o wartości 8.000,00 zł, uzyskuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.355,00 zł miesięcznie, pozostaje we wspólnym gospodarstwie z mężem uzyskującym dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego w kwocie 29.476,00 zł rocznie i dwójką małoletnich dzieci, ponosi koszty utrzymania i ubezpieczenia domu, leczenia, koszty związane z nauką dzieci, utrzymaniem samochodu, zakupem ubrań i wyżywienia w łącznej kwocie ok. 1.580,00 zł miesięcznie oraz spłaca kredyty: 3.360,00 zł kwartalnie na budowę domu i 360,00 zł miesięcznie na zakup ziemi,

- powód S. P. posiada dom o powierzchni 85 m 2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,97 ha, samochód osobowy O. (...) o wartości ok. 5.000,00 zł, uzyskuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 393,58 zł miesięcznie, pobiera rentę socjalną w kwocie 748,00 zł miesięcznie, pozostaje we wspólnym gospodarstwie z żoną pobierającą świadczenie socjalne w kwocie 1.300,00 zł miesięcznie i dwójką małoletnich dzieci, ponosi koszty utrzymania mieszkania, wydatki związane z nauką dzieci, koszty zakupu leków, wyżywienia w łącznej kwocie 500,00 zł miesięcznie, spłaca kredyt z ratą 700,00 zł miesięcznie, ponosi koszty ubezpieczenia samochodu, zakupu książek dla dzieci, zakupu opału na zimę w łącznej kwocie ok. 1.900,00 zł rocznie,

- powód P. P. posiada dom o powierzchni 100 m 2, samochód P. (...) o wartości 10.000,00 zł, uzyskuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.000,00 zł miesięcznie i dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 11.000,00 zł rocznie, pozostaje we wspólnym gospodarstwie z żoną, której wysokości dochodów nie podał i małoletnią córką, ponosi koszty utrzymania mieszkania, zakupu butli z gazem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia samochodu, zakupu opału na zimę, wydatki związane z dzieckiem, itp. w łącznej kwocie ok. 1.493,00 zł miesięcznie. Spłaca także kredyt z ratą miesięczną 461,46 zł.

Zgodnie z treścią art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Tym samym dla zwolnienia od kosztów nie wystarcza wykazanie trudności finansowych, lecz konieczne jest wykazanie, że opłacenie tych kosztów spowoduje uszczerbek w koniecznym utrzymaniu rodziny osoby składającej wniosek.

Sytuacja majątkowa powodów K. P., M. F., S. P. i P. P. nie pozwala na przyjęcie, że nie mają oni możliwości zapłacenia żadnej kwoty tytułem kosztów sądowych. W ocenie Sądu powódka K. P. ma możliwość uiścić 1/10 należnej opłaty od pozwu, tj. kwotę 193,00 zł, powódka M. F. połowę opłaty należnej, tj. kwotę 375,00 zł, powód S. P. 1/5 opłaty należnej, tj. kwotę 150,00 zł, a powód P. P. połowę opłaty należnej, tj. kwotę 500,00 zł bez uszczerbku dla ich koniecznego utrzymania. Wszyscy powodowie dysponują stałymi miesięcznymi dochodami pozwalającymi na zabezpieczenie w/w kwot. Dodatkowo wskazać należy, że obciążające poszczególnych powodów zobowiązania kredytowe nie mogą być podstawą do zwolnienia od kosztów sądowych. Powodowie znajdując środki finansowe na spłatę zobowiązań kredytowych powinni z taką samą determinacją znaleźć źródła finansowania należności sądowych.

Pamiętać bowiem należy, że postępowanie cywilne ze swej natury ma charakter odpłatny, a instytucja zwolnienia od kosztów została przez ustawodawcę wprowadzona na zasadzie wyjątku i ma zastosowanie jedynie w razie wykazania niemożności poniesienia kosztów sądowych. Tym samym strona procesu musi zawsze liczyć się z obowiązkiem poniesienia jego kosztów i zgromadzić pieniądze na ten cel, nawet kosztem innych wydatków.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Dulnikiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Kowalska
Data wytworzenia informacji: