Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 572/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2021-01-05

Sygn. akt I Ns 572/17

POSTANOWIENIE

Dnia 5 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Zofia Michałowska

Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Kaniewski

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 r. w Opocznie na rozprawie sprawy

z wniosku A. R. (1)

z udziałem J. M.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

1.  dokonać podziału majątku wspólnego byłych małżonków A. R. (2) z domu C. II voto M. i J. M., w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w O. przy ul. (...) składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia WC o łącznej powierzchni użytkowej 59,28 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – komórką w podpiwniczeniu

w ten sposób, że wyżej opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przyznać na własność J. M.;

2.  zasądzić od J. M. na rzecz A. R. (2) z domu C. kwotę 76.788,00 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem spłaty płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

3.  ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opocznie tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze Skarbu Państwa:

a. od A. R. (2) z domu C. kwotę 559,52 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć 52/100) złotych,

b. od J. M. kwotę 559,51 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć 51/100)

złotych;

4.  stwierdzić, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Na oryginale podpis Sędziego

Za zgodność z oryginałem

świadczy kierownik sekretariatu

D. D.

Sąd Rejonowy w Opocznie stwierdza,

że niniejsze orzeczenie uprawomocniło się dnia 16 marca 2021 r.

O., dnia 24 marca 2021 r.

Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego

SSR Mirosława Makowska

Sygn. akt I Ns 572/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. R. (1) – reprezentowana przez pełnomocnika adwokata – Z. M. we wniosku z dnia 13 września 2017 r. (data nadania) wnosiła o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w O. przy ul. (...) o wartości 210.000,00 zł oraz ruchomości wyszczególnione we wniosku wraz z podaniem ich wartości.

Wnosiła o przyznanie wszystkich składników majątkowych na rzecz uczestnika postępowania J. M. i zasądzenie na jej rzecz spłaty w kwocie 134.200,00 zł

/vide: - wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami k. 2 – 12/

Uczestnik postępowania J. M. w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 marca 2019 r. (data nadania) przyłączył się do wniosku o podział majątku wspólnego, zakwestionował skład majątku oraz jego wartość.

Podniósł, że wnioskodawczyni nie przyczyniała się do powstania majątku i ewentualny jej udział wynosi 5%.

/vide: - odpowiedź na wniosek z uzasadnieniem i załącznikami

k. 20 – 26/

W toku postępowania uczestnik postępowania na rozprawie w dniu 11 marca 2020 r. zgłosił do rozliczenia poniesione przez niego koszty utrzymania lokalu mieszkalnego objętego żądaniem wniosku o podział majątku wspólnego wyszczególnione w piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. z dnia 25 lutego 2020 r.

/vide: - skrócony protokół rozprawy z dnia 11.03.2020 r. k. 178 min.

00:03:16 – 00:02:27 nagranie koperta k. 180/

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 23 marca 2020 r. (data nadania) ustosunkowała się do zgłoszonych przez uczestnika postępowania do rozliczenia kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.

Podniosła, że do chwili rozwodu do końca sierpnia 2017 r. ponosiła połowę kosztów utrzymania przedmiotowej nieruchomości lokalowej, w ten sposób, iż przebywając zagranicą przelewała do rąk pełnoletnich dzieci stron – M. M. (2) lub B. M. pieniądze na pokrycie m.in. kosztów utrzymania mieszkania.

/vide: - pismo przygotowawcze wnioskodawczyni z załącznikami

k. 186 – 213/

W odpowiedzi na to pismo uczestnik postępowania podniósł, że wnioskodawczyni ,mieszkała wiele lat poza granicami kraju, nie łożyła na utrzymanie domu i strony nie miały wspólnych pieniędzy.

Zaprzeczył, że wnioskodawczyni ponosiła koszty utrzymania mieszkania i podał, że jeżeli przelewała pieniądze do rąk sowich pełnoletnich dzieci to są to darowizny na ich rzecz, a nie koszty utrzymania mieszkania.

/vide: - pismo przygotowawcze z dnia 13.05.2020 r. pełnomocnika

uczestnika postępowania k. 220/

Na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2020 r.:

- Pełnomocnik wnioskodawczyni popierał wniosek i oświadczył, że wnosi o objęcie wnioskiem o podział majątku wspólnego jedynie mieszkania.

Żądał zasądzenia na rzecz wnioskodawczyni spłaty w kwocie 80.000,00 zł płatnej jednorazowo, natomiast wnioskodawczyni wnosiła o zasądzenie spłaty w kwocie 100.000,00 zł.

- Pełnomocnik uczestnika postępowania przyłączył się do wniosku.

Wskazał, że przy określaniu udziałów wnioskodawczyni – który wynosił 5% w majątku wspólnym – winno się wziąć pod uwagę nakłady uczestnika do majątku wspólnego. Wnosił o rozliczenie nakładów stanowiących majątek odrębny uczestnika postępowania na majątek wspólny, tj. jego książeczki mieszkaniowej, książeczki mieszkaniowej jego siostry scedowanej na niego i darowizn od mamy w postaci zaciągniętego kredytu.

Uczestnik postępowania proponował spłatę na rzecz wnioskodawczyni w kwocie 11.000,00 zł płatną jednorazowo, a w przypadku wyższej spłaty wnosił o rozłożenie jej na trzy lata w trzech różnych ratach.

/vide: - skrócony protokół rozprawy z dnia 31.08.2020 r. k. 233 – 233v i

234v min. 00:00:45 – 00:09:39 i 00:48:03 – 00:55:52 nagranie

koperta 235/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. M. i A. R. (2) z domu C. I voto K. zawarli związek małżeński w dniu 29 czerwca 1996 r. w O..

Został on rozwiązany przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt I C 326/16.

/dowód: - wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia

13.04.2016 r. k. 8/

W trakcie małżeństwa, w dniu 3 lipca 1997 r. nastąpił przydział lokalu mieszkalnego decyzją nr (...) przez Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w O. na rzecz J. M.. Było to mieszkanie m. 3 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku przy ul. (...) nr 17. Mieszkanie składało się z 4 izb o powierzchni mieszkalnej (...) m 2.

W przydzielonym mieszkaniu, jak wynikało z decyzji, mieli obowiązek zamieszkać: J. M. – właściciel, A. M. – żona, B. M. – córka, M. M. (2) – syn, A. K. – pasierbica. Przed uzyskaniem decyzji o przydziale mieszkania J. M. zawarł ze Spółdzielnią w dniu 8 lipca 1996 r. porozumienie, na podstawie którego jako przyszły lokator zobowiązał się wpłacić 50% kosztów budowy mieszkania, tj. kwotę 24.070,00 zł w trzech ratach.

/dowód: - decyzja przydziału lokalu mieszkalnego nr (...) k. 31,

- dokumentacja związana z przydziałem mieszkania k. 32 – 43/

J. M. i jego siostra B. M. zamężna K. mieli założone przez rodziców książeczki mieszkaniowe.

/dowód: - zeznania świadka K. M. skrócony protokół

rozprawy z dnia 22.08.2018 r. k. 74v - 75 min. 00:11:56 –

00:25:10 nagranie koperta k. 76,

bezsporne: - kserokopia zaświadczenia k. 50/

B. K. wyjechała z O. i po założeniu przez brata J. rodziny scedowała tylko na rzecz brata swoją książeczkę mieszkaniową, aby mógł on otrzymać większe mieszkanie.

/dowód: - zeznania świadka B. K. skrócony protokół rozprawy

z dnia 22.08.2018 r. k. 75 min. 00:25:10 – 00:30:08 nagranie

koperta k. 76,

- zeznania uczestnika postępowania J. M.

skrócony protokół rozprawy z dnia 31.08.2020 r. k. 234 – 234v

min. 00:30:36 – 00:48:03 nagranie koperta 235/

Po zawarciu związku małżeńskiego J. i A. małżonkowie M. zamieszkali u rodziców A. M.. Mieszkali tam wraz z dziećmi około 2 lat i jej rodzice ponosili koszty utrzymania.

J. i A. małżonkowie M. uzupełniali wkład mieszkaniowy. Przeznaczyli na to środki z prezentów ślubnych tzw. czepkowe w kwocie 18.000,00 zł. Na pozostałe raty zbierali pieniądze z własnych dochodów. Pieniądze na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego przekazywali matce J. K. M., która faktycznie wpłacała je w Spółdzielni.

W 1997 r. J. i A. małżonkowie M. otrzymali od ojca A. G. C. kwotę około 5 – 6 tys. złotych na poczet wkładu na ich mieszkanie.

/dowód: - zeznania wnioskodawczyni A. R. (1) skrócony

protokół rozprawy z dnia 31.08.2020 r. k. 233v – 234 min.

00:11:48 – 00:30:36 nagranie koperta 235,

- zeznania świadków: G. C. skrócony

protokół rozprawy z dnia 13.07.2020 r. k.

229v min. 00:10:05 – 00:19:59 nagranie

koperta k. 232,

S. S. skrócony protokół rozprawy

z dnia 13.07.2020 r. k. 229v - 230 min.

00:19:59 – 00:28:20 nagranie koperta

k. 232/

W Spółdzielni Mieszkaniowej – (...) Własnościowej (...) w O. w dokumentacji dotyczącej wpłat dokonanych w związku z przydziałem mieszkania za okres od 2 lipca 1996 r. do 30 marca 1997 r. przy nazwisku J. M., konto 805, widnieje pięć wpłat własnych, kredyt w kwocie 10.000,00 zł i dwie pozycje – wpłaty z książeczek mieszkaniowych.

Pozycje wpłaty własne to:

- 2.07.1996 r. – 6.771,11 zł,

- 5.07.1996 r. – 2.856,89 zł,

- 14.10.1996 r. – 4.814,00,

- 13.12.1996 r. – 9.660,00 zł,

- 28.03.1997 r. – 4.147,06 zł,

- 21.07.1997 r. – kredyt 10.000,00 zł.

Wkłady z książeczek to:

- 30.07.1997 r. – 6.236,88 zł,

- 30.07.1997 r. – 6.198,46 zł.

Ogółem wpłaty wynosiły 50.684,40 zł.

/dowód: - zestawienie wpłat k. 81/

W dniu 21 lipca 1997 r. J. M. zawarł w (...) umowę o kredyt nr 203- (...)-89-97na kwotę 10.000,00 zł.

/bezsporne: - zawiadomienia k. 82 - 84/

Od kilkunastu lat A. R. (1) pracuje w Niemczech. Regularnie przyjeżdżała do mieszkania w O. co 2 miesiące. Od czasu rozwodu przyjeżdża co 4 miesiące na 2 tygodnie. W mieszkaniu w O. przy ul. (...) posiada swoje rzeczy osobiste, dokumenty. Wysyłała ona córce pieniądze na opłaty, nie wpisując tytułów przelewów. Nie przekazywała ich bezpośrednio J. M. obawiając się, że będzie ją oszukiwał.

/dowód: - zeznania wnioskodawczyni A. R. (1) skrócony

protokół rozprawy z dnia 31.08.2020 r. k. 233v – 234 min.

00:11:48 – 00:30:36 nagranie koperta 235,

- zeznania świadków: B. M. skrócony protokół

rozprawy z dnia 13.07.2020 r. k. 230 min.

00:28:20 – 00:36:47 nagranie koperta

k. 232,

M. M. (2) skrócony protokół

rozprawy z dnia 13.07.2020 r. k. 230 –

230v min. 00:36:47 – 00:42:20 nagranie

koperta k. 232,

- potwierdzenia przelewów k. 188 - 212/

Od czasu rozwodu koszty utrzymania tego mieszkania ponosi J. M.. Dzieci sugerowały, że A. R. (1) przesyła pieniądze. J. M. powiedział, że mogą te pieniądze wykorzystać na własne potrzeby.

/dowód: - zeznania uczestnika postępowania J. M.

skrócony protokół rozprawy z dnia 31.08.2020 r. k. 234 – 234v

min. 00:30:36 – 00:48:03 nagranie koperta 235/

Na poczet opłat za lokal położony w O. przy ul. (...) zostały dokonane w poszczególnych okresach rocznych następujące wpłaty:

1.  2015 r. – 5.070,00 zł,

2.  2016 r. – 6.634,86 zł,

3.  2017 r. – 3.570,68 zł,

4.  2018 r. – 3.566,24 zł,

5.  2019 r. – 4.254,83 zł,

/bezsporne: - pismo Spółdzielni (...)

w O. z dnia 25.02.2020 r. k. 177/

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w O. według stanu na datę 5 maja 2016 r. i według cen z grudnia 2019 r. wynosi 218.500,00 zł.

/dowód: - operat szacunkowy biegłego sądowego w dziedzinie

szacowania nieruchomości H. K. k. 150 – 164/

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 31 § 1 kro z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Strony zawarły związek małżeński w dniu 29 czerwca 1996 r., nie zawierając umów majątkowych, a więc z tym dniem powstała między małżonkami wspólność majątkowa, która ustała dopiero w dacie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (tj. w dniu 5 maja 2016 roku).

Zgodnie z art. 567 § 1 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro).

Zgodnie z art. 45 § 1 kro każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspakajania potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. § 2 art. 45 kro stanowi, że zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Nadto przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego (art. 45 § 3 k.r.o.).

Między stronami reprezentowanymi przez profesjonalnych pełnomocników nie był sporny skład majątku wspólnego ani sposób jego podziału.

Sporna była wysokość nakładów uczestnika postępowania J. M. na majątek wspólny i w konsekwencji wysokość spłaty należnej dla wnioskodawczyni A. R. (1).

Nie było również sporne między stronami to, że uczestnik postępowania J. M. faktycznie uiszczał koszty utrzymania mieszkania stron, sporny był fakt przekazywania pieniędzy na ten cel przez wnioskodawczynię A. R. (1).

Sąd ustalił wartość majątku wspólnego – lokalu mieszkalnego stron – na kwotę 218.500,00 zł stosownie do wyceny dokonanej przez biegłego sądowego w dziedzinie (...), która nie była przez strony kwestionowana.

W toku postępowania uczestnik postępowania J. M. zgłosił do rozliczenia wartość jego nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Sąd przyjął, iż w toku postępowania zostało udowodnione, stosownie do art. 6 k.c., iż posiadał on przed zawarciem związku małżeńskiego książeczkę mieszkaniową ze zgromadzonym wkładem. Po zawarciu związku małżeńskiego jego siostra B. K. scedowała tylko i wyłącznie na jego rzecz swoją książeczkę mieszkaniową ze zgromadzonym wkładem założoną jej przez rodziców, co wynika z zeznań świadków B. K., K. M. oraz zeznań uczestnika postępowania J. M., które Sąd przyjął jako wiarygodne.

Zresztą sama wnioskodawczyni A. R. (1) powyższemu nie zaprzeczyła podnosząc tylko, że B. K. otrzymała spłatę z tego tytułu.

Jednakże w ocenie Sądu, na powyższą okoliczność nie zostały przedstawione miarodajne dowody.

Sąd podkreśla, że gdyby spłata miała miejsce to, jak wskazują zasady doświadczenia życiowego przy tego rodzaju czynnościach strony powyższe dokumentowały, choćby do celów dowodowych, pisemnymi umowami, a taki dowód nie został przedstawiony.

Zauważenia wymaga, że pełnomocnik uczestnika postępowania nie wykonał zobowiązania Sądu z pkt 3. Postanowienia Sądu z dnia 7 października 2020 r., czyli nie złożył ze Spółdzielni Mieszkaniowej dokumentów dotyczących wartości wkładu mieszkaniowego lokalu. mieszkalnego objętego wnioskiem na dzień jego przydziału ze wskazaniem w jakich datach i w jakich kwotach zostały uiszczone środki na pokrycie tego wkładu.

Wobec powyższego, Sąd w oparciu o zestawienie wpłat k. 81 akt sprawy przyjął, że wkład mieszkaniowy na lokal mieszkalny objęty żądaniem wniosku z daty jego przydziału stanowił kwotę 50.684,40 zł i został uiszczony odpowiednio:

z majątku wspólnego stron – pieniądze z tzw. czepkowego, pieniądze pochodzące z dochodów stron uzyskiwanych w czasie małżeństwa i kredytu

oraz z majątku osobistego uczestnika postępowania na majątek wspólny, tj. z dwóch wkładów z książeczek mieszkaniowych w kwocie 6.236,88 zł i 6.198,46 zł, czyli w łącznej kwocie 12.435,34 zł.

I ta kwota 12.435,34 zł stanowi nakłady z majątku osobistego uczestnika postępowania na majątek wspólny.

Odnosząc ją do wartości wkładu mieszkaniowego w kwocie 50.684,40 zł stanowiła ona 24,5% jego wartości.

Obecna wartość lokalu mieszkalnego to 218.500,00 zł, a 24,5% tej kwoty to 53.532,00 zł i jest to, zdaniem Sądu nakład uczestnika postępowania z majątku osobistego na majątek wspólny.

Zatem 218.500,00 zł – 53.532,00 zł = 164.968,00 zł – wartość majątku stron do podziału, która podzielona na 2 daje po 82.484,00 zł na rzecz każdego z nich.

Uczestnik postępowania J. M. zgłosił do rozliczenia poniesione przez niego koszty utrzymania lokalu mieszkalnego stron.

Z pisma Spółdzielni wynikają kwoty jakie zostały uiszczone na poczet opłat za lokal położony w O. przy ul. (...)

za 2015 r. – jednak one nie podlegają rozliczeniu bowiem strony pozostawały wtedy w związku małżeńskim,

za 2016 r., Sąd nie przyjął ich do rozliczenia bo zestawienie jest roczne, a związek małżeński stron został rozwiązany przez rozwód z dniem 5 maja 2016 r. i z tego zestawienia nie wynika jaka kwota została uiszczona od tej daty,

za 2017 r. – 3.570,68 zł,

za 2018 r. – 3.566,24 zł,

za 2019 r. – 4.254,83 zł.

Suma wpłat za ostatnie 3 lata daje kwotę 5.696,00 zł.

Sąd uznał za zasadne rozliczenie tej kwoty, bowiem od 5 maja 2016 r. strony były współwłaścicielami lokalu mieszkalnego i ciążył na nich obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania po połowie.

Sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawczyni A. R. (1), że od chwili rozwodu do końca sierpnia 2017 r. ponosiła połowę kosztów utrzymania przedmiotowej nieruchomości lokalowej w ten sposób, że przebywając za granicą przelewała do rąk pełnoletnich dzieci pieniądze na pokrycie m.in. kosztów utrzymania. Przede wszystkim powyższe nie wynika z potwierdzenia przelewów k. 188 – 212, a ponadto z zeznań świadków M. M. (2) i B. M. oraz z zeznań uczestnika postępowania J. M. wynika, że pieniądze te nie były przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania stron.

W ocenie Sądu wnioskodawczyni A. R. (1) realizując ten obowiązek powinna przede wszystkim w dokonywanych przelewach wskazywać dokładnie tytuły przelewów, a poza tym jego realizacja za pośrednictwem dzieci, nawet pełnoletnich, budzi wątpliwości i jej argumentacja, że nie dokonywała przelewów na rzecz byłego męża obawiając się oszustwa z jego strony nie jest wiarygodna.

Nie ma w ocenie Sądu też znaczenia, dla zwolnienia się wnioskodawczyni z obowiązku ponoszenia połowy kosztów utrzymania mieszkania wspólnego to, że J. M. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wymeldowania jej z lokalu mieszkalnego stron, a uprzednio wymienił zamki w drzwiach. Takie działania J. M. dawały jej prawo do ewentualnej ochrony prawnej, ale nie mogły skutkować zwolnieniem z obowiązku ponoszenia przez nią jako współwłaścicielki połowy kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.

Z tego względu Sąd postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. oddalił wniosek dowodowy o przesłuchanie świadków – dzieci stron – na okoliczność możliwości wejścia wnioskodawczyni do mieszkania i wymiany zamków (vide: postanowienie k. 230v) uznając, że te okoliczności nie mają znaczenia w sprawie. Wnioskodawczyni, co jest bezsporne, posiada w tym mieszkaniu swoje rzeczy osobiste, dokumenty i wyrażała gotowość przebywania w nim i do czasu podziału majątku wspólnego ciąży na niej obowiązek ponoszenia połowy kosztów utrzymania wspólnego mieszkania. Poniesione przez uczestnika postępowania J. M. koszty utrzymania w latach 2017, 2018, 2019 to kwota 11.391,75 zł : 2 = 5.696,00 zł. I taką kwotę powinna wnioskodawczyni A. R. (1) zwrócić uczestnikowi postępowania J. M..

Spłata wyliczona dla wnioskodawczyni to kwota 82.484,00 zł – 5.696,00 zł = 76.788,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w punkcie 1. i 2. postanowienia.

Sąd odroczył termin spłaty na termin 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uznając, że okres 3 miesięcy pozwoli uczestnikowi postępowania, który jak zeznał nie posiada oszczędności, a jego miesięczne wynagrodzenie to 3.500,00 zł, na zgromadzenie środków finansowych na spłatę, nawet choćby poprzez zaciągnięcie zobowiązań.

Podstawę rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 3. postanowienia stanowi przepis art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz. U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).

Nieuiszczone przez strony wydatki w sprawie to koszty opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości w łącznej kwocie 1.119,03 zł : 2 = 559,52 zł – kwota należna od A. R. (1) i 559,51 zł – kwota należna od J. M..

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. – punkt 4. postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Dulnikiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Michałowska
Data wytworzenia informacji: