Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 607/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opocznie z 2022-04-25

Sygnatura akt II K 607/19

7.

8.WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2022 r.

11.Sąd Rejonowy w Opocznie II Wydział Karny w składzie:

12.Przewodniczący: Sędzia Michał Dębowski

13.Protokolant: Aleksandra Maślak

14.w obecności Prokuratora – P. W.

15.po rozpoznaniu w dniach 02 marca 2020 roku, 16 grudnia 2020 r., 22 czerwca 2021 roku, 13 kwietnia 2022 roku

16.sprawy:

17.I. F.

18.urodzonego (...) w miejscowości K.

19.syna S. i K. z domu K.

20.oskarżonego o to, że:

21.1. w dniu 4 listopada 2018 roku w trakcie wyborów do samorządu terytorialnego pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej nr 6 w S. , gm. B., woj. (...) i z tego tytułu będąc obowiązanym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania obwodowej komisji wyborczej, a w szczególności do przygotowania nadzoru pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowej komisji wyborczej przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że w sposób bezprawny oddał głos po uprzednim pobraniu kart do głosowania za pierwszym razem oddając głos około godz. 08:07 oraz ponownie około godz. 14:05, czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk

24.J. P. (1) z domu G.

25.urodzonej (...) w miejscowości S.

26.córki J. i M. z domu K.

27.oskarżonej o to, że:

28.1. w dniu 4 listopada 2018 roku w trakcie wyborów do samorządu terytorialnego pełniąc funkcję Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. gm. B., woj. (...) z tego tytułu będąc obowiązaną do zapewnienia sprawnego funkcjonowania obwodowej komisji wyborczej, a w szczególności do przygotowania i nadzoru pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowej komisji wyborczej przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w sposób bezprawny wydała kartę do głosowania I. F. bez sprawdzenia czy w/w potwierdził pisemne pobranie karty do głosowania tego samego dnia około godz. 08:00 w przeznaczonej na to rubryce spis wyborców, uniemożliwiając w ten sposób I. F. oddanie głosu po raz drugi bez zachowania obowiązującej procedury, czym działała na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk

orzeka:

1.  ustalając, że oskarżony I. F. w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełnił tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz, dwukrotnie wziął udział w głosowaniu, czym działał na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuścił się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk i na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec I. F. warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku od uprawomocnienia się wyroku.

2.  ustalając, że oskarżona J. P. (2) w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełniła tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz dopuściła członka w/w komisji I. F. do dwukrotnego wzięcia udziału w głosowaniu, czym działała na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuściła się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk i na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec J. P. (2) warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku od uprawomocnienia się wyroku.

3.  na podstawie art. 67 § 3 kk i art. 43a § 1 kk orzeka wobec oskarżonych J. P. (2) i I. F. świadczenie pieniężne w kwocie po 500 ( pięćset) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

4.  zasadza od oskarżonych J. P. (2) i I. F. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwotach po 60 (sześćdziesiąt) złotych oraz obciąża ich kwotą po 1070,28 (jeden tysiąc siedemdziesiąt, 28/100) złotych tytułem zwrotu wydatków postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 607/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

7.I. F.

w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełnił tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz, dwukrotnie wziął udział w głosowaniu, czym działał na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuścił się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk

1.1.2

7.J. P. (2)

w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełniła tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz dopuściła członka w/w komisji I. F. do dwukrotnego wzięcia udziału w głosowaniu, czym działała na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuściła się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 04 listopada 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywała się II tura wyborów samorządowych.

2.  W szkole podstawowej w S. funkcjonowała Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której Przewodniczącym była J. P. (2) a jej Zastępcą I. F.. Pozostałymi jej członkami byli: U. Z., M. F. (1), I. K., S. E., M. F. (2), B. M. i B. A..

3.  O godzinie 08:07 tego dnia Zastępca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S.I. F. pobrał od U. Z. kartę do głosowania, podpisując się na liście wyborców w nieustalonym miejscu, a następnie po zakreśleniu kandydata na stanowisko Wójta Gminy B. wrzucił ją do urny wyborczej. Powyższe głosowanie zostało utrwalone przez męża zaufania przy Komitecie Wyborczym Wyborców B. Z. W., który wykonał zdjęcia członków komisji z tego momentu. Z załączonych do akt przedmiotowych zdjęć wynika, że Przewodnicząca Komisji J. P. (2) w tym czasie znajdowała się na stołem Komisji, skierowana przodem wobec głosującego I. F.. Ponadto świadkami, tego faktu byli też inni członkowie Komisji: U. Z., M. F. (1) i I. K..

4.  Następnie około godziny 14:05 oskarżony I. F. ponownie pobrał kartę do głosowania, którą wydała mu Przewodnicząca Komisji J. P. (2). Kwitując odbiór karty oskarżony podpisał się na spisie wyborców pod swoim imieniem i nazwiskiem, co potwierdziła opinia biegłego grafologa.

5.  Oskarżony ma 71 lat, nie był karany, jest żonaty, posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu jest elektrykiem, pobiera emeryturę w kwocie 2000 zł miesięczne,

6.  Oskarżona ma 76 lat, nie była karana, jest mężatką, posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest rolnikiem, pobiera emeryturę 1300 zł miesięcznie,

notatka urzędowa

k.1,2,3,4,5

protokół przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu

k. 6,7

zeznania świadka Z. W.

k.10,11, 111v, 112112v,

zeznania świadka U. Z.

k.14, 59,59v, 60, 113v, 114, 114v, 165,166

Kserokopia wyroku nakazowego o sygn. akt II W 31/19

k.15a

Wyjaśnienia oskarżonego I. F.

k.22, 53, 53v, 111,

Dane osobopoznawcze

k.23

zeznania świadka M. B.

k.26, 114v,

zeznania świadka E. S.

k.29, 114v, 115,

zeznania świadka M. F. (1)

k.32,115, 115v,

zeznania świadka I. K.

k.35, 115v, 116,

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta

k.36-38

Zeznania świadka M. F. (2)

k.41, 116,

Zeznania świadka D. P.

k.44, 113, 113v,

Płyta CD z dokumentacją zdjęciową

k.49

Wyjaśnienia oskarżonej J. P. (2)

k.65,66, 110, 110v, 111

Dane o karalności dot. oskarżonej J. P. (2)

k.69, 230

Dane o karalności dot. oskarżonej J. P. (2)

k.73, 229

Dokumentacja dotycząca powołania i funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej w S. oraz przeprowadzenia głosowania

k.143-147

oraz stanowiąca załącznik do akt sprawy

Protokół zatrzymania rzeczy

k.159-161

Protokół komisyjnego przekazania dokumentacji wyborczej

k.162-163

Opinia grafologiczna

k.174-187

Opinia grafologiczna uzupełniająca

k.206-222

Materiał porównawczy

k.227

Zeznania świadka G. F.

k.233

Zeznania świadka J. F.

k.833, 833v

Zeznania świadka W. F.

k.233v, 234

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

7.I. F.

w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełnił tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz, dwukrotnie wziął udział w głosowaniu, czym działał na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuścił się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk

1.2.2

J. P. (2)

w dniu 04 listopada 2018 roku w S., gm. B., woj. (...) pełniąc funkcję Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełniła tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz dopuściła członka w/w komisji I. F. do dwukrotnego wzięcia udziału w głosowaniu, czym działała na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, to jest dopuściła się czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.niepopełnienie przez oskarżonego I. F. przypisanego mu czynu.

wyjaśnienia oskarżonego I. F.

k.22, 53, 53v, 111,

1.niepopełnienie przez oskarżoną J. P. (2) przypisanego jej czynu.

wyjaśnienia oskarżonej J. P. (2)

k.65,66, 110, 110v, 111

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2, 3, 4, 5, 6,

notatki urzędowe

- zawarte w nich informacje odzwierciedlają przebieg czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji,

- treści w nich zawarte znajdują potwierdzenie w dokonanych w formie protokolarnej czynnościach procesowych w postaci protokołów zeznań świadków

-ich treść nie była kwestionowana przez strony

protokół przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu

-dokumenty sporządzone rzetelnie przez uprawnione do tego osoby,

-nie były kwestionowane przez żadną ze stron w toku postępowania

- nie budzą zastrzeżeń co do wiarygodności zawartych w nim treści

Kserokopia wyroku nakazowego o sygn. akt II W 31/19

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta

Dokumentacja dotycząca powołania i funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej w S. oraz przeprowadzenia głosowania

Protokół zatrzymania rzeczy

Materiał porównawczy

Protokół komisyjnego przekazania dokumentacji wyborczej

Opinia grafologiczna

Opinia grafologiczna uzupełniająca

- opinie są pełne, jasne i wewnętrznie spójne.

- zostały sporządzone przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie,

- w zakresie treści są przejrzyste, spójne i formułują jasne odpowiedzi na pytania.

zeznania świadka Z. W.

- zeznania tego świadka zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności w całości albowiem są szczere i szczegółowe, zgodne z wiedzą i pamięcią świadka

- potwierdzone wykonaną przez świadka dokumentacją fotograficzną

Zeznania świadka

U. Z.

- zeznania tego świadka Sąd ocenił jako wiarygodne w zakresie dotyczącym wydania około godziny 08:07 karty do głosowania oskarżonemu I. F., w tym zakresie są zgodne ze zeznaniami świadków, które Sąd pozytywnie ocenił. Z dużą ostrożnością Sąd natomiast podszedł do tej części zeznań w której świadek twierdzi, że oskarżony podpisał się we właściwym miejscu na liście wyborców, pewności tym zakresie świadek nabrała dopiero w dalszym toku postępowania, natomiast podczas przesłuchania w dniu zdarzenia nie miała pewności czy i gdzie podpisał się oskarżony na liście wyborców, zmiana tych zeznań zapewne wiązała się z przedstawieniem jej zarzutu o przekroczeniu uprawnień poprzez wydanie oskarżonemu karty do głosowania bez potwierdzenia tego podpisem na w/w liście. Ponadto świadek wydała kartę do głosowania oskarżonemu nie będąc na stanowisku przy stole komisji, gdzie znajdowały się listy wyborców zgodnie z miejscem zamieszkania oskarżonego. Powyższe okoliczności dyskwalifikują tę część zeznań tegoż świadka.

zeznania świadków:

-M. B.

- E. S.

- M. F. (1)

-I. K.

- M. F. (2)

-D. P.

- zeznania tych świadków Sąd przyjął za wiarygodne, albowiem są spontanicznie, zgodne z wiedzą i pamięcią świadków oraz zgodne z pozytywnie ocenionym materiałem dowodowym.

zeznania świadków:

-G. F.

-J. F.

- W. F.

- zeznania te również zostały ocenione przez Sąd jak wiarygodne, pomimo, że są osobami najbliższymi dla oskarżonego I. F. brak jest podstaw do przyznania waloru prawdziwości tym zeznaniom, zwłaszcza, że świadkowie ci zeznawali zgodnie ze swoją wiedzą i pamięcią, a ponadto w zakresie podpisów na liście wyborców znajdują potwierdzenie w opiniach grafologicznych.

Częściowe wyjaśnienia oskarżonego I. F.

- wyjaśnienia oskarżonego Sąd uznał za prawdziwe jedynie w takim zakresie, że był członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w S. i pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tej komisji. Z kolei w pozostałym zakresie Sąd odmówił im wiarygodności.

Częściowe wyjaśnienia oskarżonej J. P. (2)

Wyjaśnienia oskarżonej Sąd uznał za prawdziwe w tej części, że była członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w S. i pełniła funkcję Przewodniczącego tej komisji i w której przyznaje się do wydania karty do głosowania około godziny 14:05. W tej części są one zgodne z zeznaniami świadków, które Sąd uznaje za wiarygodne oraz dokumentacją dot. powołania w.w Komisji. W pozostałym zakresie, w jakim nie przyznaje się do zarzucanego czynu Sąd uznał je za sprzeczne z wiarygodnym materiałem dowodowym.

dane o karalności i dane osobopoznawcze

brak wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów sporządzonych przez kompetentne osoby przedstawiających uprzednią niekaralność oskarżonego

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego I. F.

- niewiarygodne w zakresie jakim nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Ponadto wyjaśnia inaczej w postępowaniu o wykroczenie, a jeszcze inaczej w postępowaniu przed prokuratorem w sposób wyraźnie zaprzeczający poprzednim wyjaśnieniom. W tym pierwszym postępowaniu, pierwotnie twierdzi, że głosował tylko około godziny 13.00, a następnie przed prokuratorem oświadcza, że oddał głos rano około godz. 08:00. Wyjaśnienia te, same w sobie są sprzeczne. Ponadto stoją w sprzeczności z dowodami uznanymi za wiarygodne, a w szczególności z zeznaniami świadków. Powyższe stanowisko procesowe i wyjaśnienia oskarżonego należało uznać jedynie za przyjętą przez niego linię obrony, gdyż nie znajdują one odzwierciedlenia w żadnym innym przeprowadzonym w sprawie wiarygodnym dowodzie.

1.2.2

częściowo wyjaśnienia oskarżonej J. P. (2)

- niewiarygodne w zakresie jakim nie przyznaje się do zarzucanego jej czynu. Oskarżona twierdzi, że wydała I. F. kartę do głosowania nie będąc świadoma, że już wcześniej oddał głos w wyborach. Natomiast z załączonej do akt przez świadka Z. W., który pełnił funkcję męża zaufania, dokumentacji zdjęciowej wynika wprost, że podczas głosowania przez oskarżonego znajdowała się w bliskiej odległości od niego i była zwrócona w jego kierunku. Zatem w ocenie Sądu w tej części wyjaśnień oskarżonej nie można uznać za prawdziwe i wiarygodne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1,2

I. F.

J. P. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk podlega funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

W świetle tego przepisu występek ten jest przestępstwem indywidualnym, gdyż może być popełniony przez sprawcę będącego funkcjonariuszem publicznym. Czynność sprawcza w art. 231 § 1 kk, mimo że określona została jako działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, może polegać na działaniu (przekroczenie uprawnień) lub zaniechaniu (niedopełnienie obowiązków). Dla zrekonstruowania szczegółowego zakresu normy prawnokarnej niezbędne jest sięgnięcie do przepisów określających zakres uprawnień i obowiązków funkcjonariusza publicznego wynikających z zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, na co składają się nie tylko przepisy ustaw i rozporządzeń wykonawczych, lecz także regulaminów czy statutów. Przekroczenie uprawnień oznacza przede wszystkim podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji, czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej (niezgodnie z prawnymi warunkami podjętej przez funkcjonariusza publicznego czynności. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza może polegać na całkowitym zaniechaniu spełnienia obowiązku lub wykonaniu obowiązku niezgodnie z jego treścią. Niezbędne jest przy tym działanie na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. W przypadku występku z art. 231 kk funkcjonariusz musi działać umyślnie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi ( art. 9 § 1 KK). Sprawca tego czynu musi obejmować swoim zamiarem zarówno to, iż jego zachowanie narusza jego uprawnienia lub jest niedopełnieniem ciążących na nim obowiązków, jak też to, że tym samym działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż występek ten należy do kategorii przestępstw "z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a więc materialnych, znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym" (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2013 roku w sprawie II KK 229/13). Określenia kręgu podmiotów, którym przysługuje status funkcjonariusza publicznego, ustawodawca określił w kodeksie karnym w art. 115 § 13. Ponadto zgodnie z art. 154 § 5a ustawy z dnia z 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy - członkowie obwodowych komisji wyborczych w trakcie 1) przebywania w lokalu wyborczym, 2) czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą, 3) przygotowań do prac obwodowej komisji wyborczej korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni. Wobec powyższego niewątpliwie oskarżeni jako Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w S. byli funkcjonariuszami publicznymi w czasie i w miejscu zdarzenia. Wedle treści art. 152 § 2 Kodeksu Wyborczego - organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Natomiast jak stanowi przepis art. 185 § 1 Kodeksu Wyborczego - do zadań obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie należy:1)przeprowadzenie głosowania w obwodzie; 2)czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Fundamentalną zasadą określoną w art. 3 Kodeksu Wyborczego jest zasada, że w tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz. Jest to ważna gwarancja zasady równości prawa wyborczego w sensie formalnym, zapewniająca każdemu wyborcy taką samą ilość głosów w danych wyborach. Wyborca nie może ani zmienić, ani cofnąć już oddanego głosu, ani też nie ma możliwości głosowania po raz drugi bez względu na to, jak to uzasadni, Jeżeli wyborcy uda się powtórnie zagłosować, podlega karze grzywny. Narusza on w ten sposób jedną z podstawowych zasad prawa wyborczego – zasadę równości.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że oskarżony I. F. w dniu 04 listopada 2018 roku w S. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełnił tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz, dwukrotnie wziął udział w głosowaniu, czym działał na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, czym wyczerpał dyspozycję art. 231 § 1 kk. Natomiast oskarżona J. P. (2) w dniu 04 listopada 2018 roku w S. pełniąc funkcję Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w S. w wyborach samorządowych i będąc tego tytułu funkcjonariuszem publicznym zobowiązanym do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów na przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, nie dopełniła tego obowiązku, w ten sposób, że wbrew zasadzie, iż w wyborach można głosować tylko jeden raz dopuściła członka w/w komisji I. F. do dwukrotnego wzięcia udziału w głosowaniu, czym działała na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne wpływanie na wynik głosowania, czym naruszyła przepis art. 231 § 1 kk

W sprawie nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bezprawność zachowania oskarżonych, albo ich winę. Oskarżeni są zdolni do rozpoznania bezprawności swoich czynów, znajdują się w sytuacji, która nie wyklucza możliwości dania posłuchu normie prawnej i można było wymagać od nich zachowań zgodnych z prawem, a nie realizujących znamiona przestępstwa.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

I. F.

J. P. (2)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Analiza okoliczności sprawy doprowadziła Sąd do uznania, iż właściwą w realiach sprawy reakcją karną na przypisane oskarżonym czyny pozostawać będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z dyspozycją art. 66 § 1 kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W ocenie Sądu powyższe przesłanki w niniejszej sprawie zostały spełnione. W myśl art. 115 § 2 kk , przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Katalog tych okoliczności ma charakter zamknięty. Ponadto, „mówiąc o społecznej szkodliwości czynu należy mieć również na uwadze, że w ujęciu kompleksowym, które dominuje w doktrynie i judykaturze, decydują o niej elementy natury przedmiotowej i podmiotowej, nie są natomiast istotne okoliczności związane z osobą sprawcy, które wpływają na wymiar kary” ( zob. wyrok SN z 08.07.2003 r., WA 31/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 1517, wyrok SA w Katowicach z 13.01.2005 r., II AKa 455/04, Prok. i Pr. 2006, nr 1, poz. 21, wyrok SA w Krakowie z 20.06.2000 r., II AKa 99/00, KZS 2000, nr 7-8, poz. 39).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, po dokonaniu całościowej oceny, należało uznać, iż stopień społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez oskarżonych jak i stopień ich winy nie były znaczne. Oskarżeni są osobami w starszym wieku ( oskarżony – 71 lat, a oskarżona – 76lat), nie byli dotąd karani. Swoim zachowaniem nie spowodowali wypaczenia wyników głosowania albowiem różnica głosów pomiędzy kandydatami w tym obwodzie była znaczna. Całokształt okoliczności niniejszej sprawy przekonuje o wniosku, iż wystarczającym dla zapobieżenia popełnieniu przez oskarżonych ponownie przestępstwa pozostawać będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego. Orzeczeniu takiemu bez wątpienia nie stoją na przeszkodzie właściwości i warunki osobiste oskarżonych, którzy pozostają osobami niekaranymi, prowadzącymi ustabilizowany tryb życia. Zdarzenie objęte aktem oskarżenia w niniejszej sprawie stanowiło incydent w ich życiu. Ich postawa, a także właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy tryb życia uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będą oni przestrzegali porządku prawnego i nie popełnią ponownie przestępstwa.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I. F.

J. P. (2)

1,2,3

1,2

Wobec zaistniałych przesłanek z art. 66 kk, Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego na okres próby 1 roku . W ocenie Sądu powyższy okres próby pozwoli na dokonanie weryfikacji postawionej pozytywnej prognozy kryminologicznej. Jednocześnie orzeczony okres próby jest adekwatny do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu i będzie dla oskarżonych okazją do refleksji nad koniecznością przestrzegania porządku prawnego w przyszłości.

Sąd doszedł do przekonania, że podjęte rozstrzygnięcie spełni również swój cel w postaci kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i utwierdzania jego prawidłowych postaw wobec prawa, podzielając pogląd, że „istotą prewencji ogólnej nie jest wyłącznie wymierzanie surowych kar (…), lecz kształtowanie w społeczeństwie przekonania o nieuchronności kary, jej dostosowanie do stopnia winy sprawcy i okoliczności podmiotowo – przedmiotowych czynu, a zatem – karanie sprawiedliwe i tworzące atmosferę zaufania dla obowiązującego systemu prawnego. Słowem, każdy czyn i każdy sprawca wymaga indywidualnego potraktowania” ( por. wyrok SA w Szczecinie z 06.02.2014 r., II AKa 1/14, Legalis nr 863114).

Dla podkreślenia bezprawności czynu oskarżonego oraz mając na względzie kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, z mocy art. 67 § 3 kk i art. 43a § 1 kk, Sąd orzekł wobec obojga oskarżonych świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ustalając wysokość świadczenia, Sąd miał na względzie sytuację rodzinną i majątkową oskarżonych

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Sąd zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłatę od warunkowego umorzenia postępowania w minimalnej kwocie po 60 zł, a także zobowiązał ich do pokrycia wydatków postępowania po połowie tj. po 1070,28 złotych (głównie z tytułu kosztów opinii grafologicznych) mając na względzie sytuację majątkową oskarżonych i wysokość ich dochodów.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Wiktorowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Michał Dębowski
Data wytworzenia informacji: