Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 584/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2019-11-15

Sygnatura akt I C 584/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Opocznie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko J. C.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. C. kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale podpis Sędziego

Sygn. akt I C 584/19

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 26 marca 2019 r. powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym zasądzającego od pozwanego J. C. kwoty 22. 474,36 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazano, że pozwany w dniu 22 listopada 2017 roku zawarł umowę pożyczki nr (...). Pozwany nie wywiązał się ze spłaty pożyczki i zadłużenie z dniem 8 marca 2019 roku zostało postawione w stan wymagalności. Powód w dniu 26 marca 2019 roku wystawił wyciąg z ksiąg rachunkowych banku na kwotę 22.474,36 zł. (pozew k. 3-5).

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 10 kwietnia 2019 roku, w sprawie VI Nc –e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zasądził dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami i kosztami postępowania (nakaz zapłaty k. 5v).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o oddalenie powództwa kwestionując roszczenie co do samej zasadności jak i co do wysokości, podnosząc zarzut braku legitymacji procesowej po stronie powoda, zarzut przedawnienia. Nadto pozwany zastrzegł możliwość odniesienia się do żądania zgłoszonego w pozwie po uzupełnieniu dowodów, na które powołuje się powód (sprzeciw k.6-7).

Sąd ustalił co następuje:

Powód w niniejszym postępowaniu dochodził zapłaty od pozwanego z tytułu umowy pożyczki nr (...) zawartej w dniu 22 listopada 2017 roku przez J. C. (pozew k. 3-5)

Sąd zważył, co następuje

Powództwo jako nieudowodnione podlegało oddaleniu w całości.

Zgodnie z treścią art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu (w wersji obowiązującej do dnia 8 września 2016 r.) umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych powinna być stwierdzona pismem.

Z uzasadnienia pozwu wynika, że w dniu 22 listopada 2017 roku pozwany zawarł umowę pożyczki nr (...). Zatem powód chcąc skutecznie dochodzić swego roszczenia, w myśl art. 6 k.c., winien był swe żądanie udowodnić. Ten kto, powołując się na przysługujące mu prawo, żąda czegoś od innej osoby, obowiązany jest udowodnić okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie, ten zaś, kto odmawia uczynienia zadość żądaniu, a więc neguje uprawnienie żądającego, obowiązany jest udowodnić fakty wskazujące na to, że uprawnienie żądającemu nie przysługuje. Na powodzie spoczywa zatem ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa (tak SN m.in. w orzeczeniach: z dnia 3 października 1969 r., II PR 313/69, OSNCP 9/70, poz. 147 oraz z dnia 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, nie publ.).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy wskazać należy, że powód wszczynając postępowanie sądowe winien udowodnić, że:

- doszło do zawarcia z pozwanym umowy pożyczki,

- pożyczkodawca wywiązał się z umowy i przeniósł na własność pozwanego określoną w umowie ilość środków pieniężnych,

- pozwany nie zwrócił kwoty pożyczki,

Analiza materiału dowodowego sprawy wskazuje na to, iż powód nie udowodnił żadnej z wyżej wskazanych przesłanek. Powód nie przedstawił bowiem dowodów na które powołuje się w pozwie. Przy czym należy wskazać, iż po przekazaniu sprawy z e- sądu do sądu właściwości ogólnej, sąd ten nie ma obowiązku wzywania powoda do uzupełnienia pozwu poprzez wniesienie załączników. W interesie strony leży uzupełnienie wcześniej złożonego wcześniej pozwu przez dołączenie wymienionych w nim dowodów w celu osiągniecia celu procesu w postaci uwzględnienia powództwa. Powinność ta nie jest jednak obłożona rygorem zwrotu pozwu, czy umorzenia postępowania. Powód powinien dołączyć wskazane wcześniej dowody, mając na względzie skutki procesowe wynikające z tzw. ciężaru wspierania postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.) i sankcje przewidziane w art. 207 i 217 k.p.c., których stosowanie wiąże się z rygorem pomijania spóźnionych twierdzeń i dowodów oraz konsekwencje związane z nieudowodnieniem swoich twierdzeń w postaci oddalenia powództwa (vide uzasadnienie uchwały S.N z dnia 25.06.2015 r, III CZP 55/15 Legalis 1254490). Podnieść należy, że pozwany już w sprzeciwie podnosił, że odniesie się do dowodów po ich uzupełnieniu. Mimo tego powód nie załączył dowodów.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo, czemu dał wyraz w sentencji.

O kosztach procesu sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., statuującego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu i obciążył powoda – jako przegrywającego proces – obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego poniesionych przez niego kosztów procesu, na które złożyły się koszty wynagrodzenia adwokata w kwocie 3.600 złotych.

Za zgodność z oryginałem świadczy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Dulnikiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Makowska
Data wytworzenia informacji: